Eski adıyla Mülteci Katılım Ağı Haber Bülteni, yeni adıyla ise Zorunlu Göç İncelemesi (Forced Migration Review) dergisi, “Ülke İçinde Yerinden Edilmişler için Yol Gösterici İlkeler”ini (Guiding Principles on Internal Displacement) yirminci yılı şerefine bu konuda bir sayı yayımlamak istiyor ve bu konu hakkında makalelerinizi bekliyor!

2018’in Ekim ayında yayımlanan makale duyurusunda 4 Haziran 2018’e kadar makaleleri kabul edeceğini açıklandı.

Beş başlık altında özetlenen tartışma konularını siz BMSHaber okuyucuları için derledik.

 

Yansımalar Başlığı

 • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler’le ilgili olarak devletleri ve aktörleri nasıl etkilediği,
 • Yasaların ve politikaların bu konuyla ilişkisini – önemini,
 • Dezavantajlı gruplarla olan bağlantısını,
 • Dayanıklı Çözümler Hakkında kurumlar arası Daimi Komite Çerçevesi ile olan bağlantısını,
 • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş İnsanlar için STK ve insani kalkınma inisiyatiflerinin  başarı ölçütleri
 • BM çatısı altında uluslar arası bir anlaşmanın zemininin sağlanması gibi konuların tartışılması beklenmektedir.

 

Yapısal Çözümler Ve Sürdürülebilir Kalkınma

  • Uzun süren ve tekrarlanan ülke içinde yerinden edilme vakalarında göç eden kişiler için kalıcı çözümler üretimi noktasında yaşanan zorluklar
  • Uzun süren yer değiştirme risklerini azaltmak için yapılan çalışmaların verimliliği
  • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler için yapısal çözümler konusunda Kurumlar arası Daimi Komite Çerçevesi’nin uygulanmasında ne gibi yöntemlerin ortaya çıktığı ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler’e kalıcı çözümler sağlamak için başka nelerin gerekli olduğu,
  • Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma aktörlerinin plan ve programlarında “Ülke İçinde Yerinden Edilme” entegrasyon süreçlerini nasıl destekledikleri

 

 • Yerinden edilmeye daha fazla kalkınma odaklı bir söylem geliştirmenin, yerinden olma riskinin azaltılmasının yerel ekonomik büyüme ve ulusal gelişimle bağlantısının daha etkin politika geliştirilmesine etki edebilirliliği

 

 • Daha fazla yerinden edilmenin nasıl önlenebileceği ve bununla ilişkili risklerin nasıl azaltılabileceği,
 • Hükümetlerin ve önemli aktörlerin, afetler bağlamında ülke içinde yerinden edilmeyle ilgili önleyici hazırlık süreçlerinin geliştirilmesi
 • Planlama, müzakere ve uygulama aşamaları boyunca, kalkınmanın neden olduğu yerinden edilmelerin nasıl önlenebileceği veya bununla ilişkili risklerin nasıl azaltılabileceği gibi konuların tartışılması beklenmektedir.

 

Veri ve Analiz

 • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde yerinden edilmeye ilişkin verilerin toplanması, paylaşımı ve kullanımı konusundaki zorluk süreçleri; ülkelerin ve bölgelerin, etkin veri yönetimi standartlarını oluşturmak için nasıl eş güdüm sergileyecekleri ve bu tür verilerin, küresel siyasi gündemde ülke içinde yerinden edilmenin daha belirgin olmasını nasıl sağlayabileceği,
 • Yerinden edilmenin azaltılması ve önlenmesi için hedeflerin etkin bir şekilde geliştirilebilmesi ve bunların uygulanabilirlik düzeyleri hakkında  tartışılması beklenmektedir.

 

Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler’in Katılımı

 • Devlet, STK ve uluslararası aktörlerin, yerinden edilmiş kişilere yönelik politika geliştirme konusunda yerinden edilmiş kişilerin katılımının nasıl arttırılabileceği
 • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin haklarının tanınması ve korunması konusunda girişimcilerden neleri öğrenebilecekleri konularının ele alınması beklenmektedir.,

 

Geleceğe Bakmak

 • Ulusal ve yerel düzeydeki aktörlerin; Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler’in haklarının korunması, yerinden edilmenin önlenmesi konusundaki kapasitelerinin nasıl arttırılabileceği, çeşitli devletlerin yerinden edilmeye karşı geliştirdikleri politikalardan hangi derslerin çıkarılabileceği,
 • Yerinden edilmenin önlenmesi ve yerinden edilmiş insanların korunması konusunda sorumluluk öncelikli olarak devletlere aittir. Uluslararası kamuoyunun bu sorumluluğu yerine getirmede devletleri nasıl destekleyebileceği ve eğer devletlerin kendileri yerinden edilme sebebi olduğunda uluslar arası kamuoyunun nasıl politikalar izlemesi gerektiği
 • Yerinden edilme konusunda uygulanan politikaların ve eylemlerin önündeki engellerin neler olduğu
 • Devletlerin ve uluslararası toplumun, kentsel yerinden edilmenin artması ve “yeni” zorunlu göçmen kategorilerinin ortaya çıkışı (iklim değişikliği ve uzun vadeli çevresel bozulma nedeniyle yerinden edilmeler) gibi gelişmeleri nasıl ele aldığı,
 • Devletlerin ve uluslararası kamuoyunun gündemine “Ülke İçinde Yerinden Edilen Kişiler”le ilgili konuların nasıl eklenmesi gerektiği gibi başlıkların  tartışılması beklenmektedir.

 

Bu başlıklar dışında bu zamana kadar uygulanmış  başarılı pratiklerin yanı sıra başarısız örneklerin de analizlerinin de yer alması bekleniyor.

Dergi, makale çağrısında özellikle göçten doğrudan etkilenmiş olan bireylerin  deneyimlerini yansıtmaya oldukça istekli olduklarını belirtti. Zorunlu Göç İncelemesi dergisinin cinsiyete dayalı yaklaşıma sahip ve/veya cinsiyete dayalı analizler içeren makaleler aradıklarını da ekliyor.

Makalenizi maksimum 2.500 kelimeyi geçmemek üzere “fmr@qeh.ox.ac.uk” adresindeki editörlere e-posta üzerinden gönderebilirsiniz. Makale yazım sürecinden önce linkte sunulan yönergeleri dikkat ederek metni oluşturmanız yayınlanma sürecini oldukça kolaylaştıracaktır.

 

*Edisyon: Melike Öztürk, Doğukan Doğu